วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนมกราคม 2565

31 มกราคม 2565